ท่านสามารถ print ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยคอมพิวเตอร์ได้ตนเองโดยตรง