เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA การสอบบัญชี 1

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อ. เพ็ญกวิน

มาตรฐานการสอบบัญชี ประมาณ 7 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ถึง 230 และ 500 ถึง 580

การสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ ประมาณ 5 ชั่วโมง

ประกอบด้วย การควบคุมทั่วไป การควบคุมระบบงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ การตรวจสอบกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

แนวการสอบบัญชี ประมาณ 0.5 ชั่วโมง

ข้อสอบอัตนัย ประมาณ 2 ชั่วโมง 

เฉลยข้อสอบปรนัย ประมาณ 0.5 ชั่วโมง  

3200 บาท18 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง