เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA กฎหมาย 2

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อ. เพ็ญกวิน

กฎหมายวิชาชีพบัญชี

กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

กฎหมายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

ข้อสอบอัตนัย

เฉลยข้อสอบปรนัย

5000 บาท40 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง