เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA กฎหมาย 1

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อ. เพ็ญกวิน

กฎหมายการบัญชี

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายบริษัท

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมายห้างหุ้นส่วน

ข้อสอบอัตนัย

เฉลยข้อสอบปรนัย

4200 บาท30 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง